Salgsbetingelser

Tilbud

Med mindre andet er aftalt og udtrykkeligt angivet i tilbuddet, er et tilbud gældende i 14 dage fra afgivelsesdatoen.

Så længe køber ikke har accepteret COTECHS tilbud, forbeholder COTECH sig retten til at tilbagekalde afgivne tilbud.

Når først et tilbud er accepteret, kan det ikke annulleres af køber uden skriftligt samtykke fra COTECH, og så kan det kun ske på vilkår, som sikrer COTECH imod tab.

COTECH er ved kundens annullering af ordre altid berettiget til en godtgørelse på minimum 5% af kontraktsummen.

Leveringstid

Leveringstiden skal, medmindre andet er skriftligt aftalt, regnes fra den dag, hvor den skriftlige ordre samt evt. forudbetaling er modtaget.

Leveringsdagen er den dato hvor ydelserne skal være klar til afsendelse fra vores kontor i Faaborg. Leveringstidspunktet kan udsættes, uden at COTECH kan drages til ansvar, såfremt det skyldes forsinket, ukorrekt eller ufuldstændig information fra køber. I tilfælde af udsættelse af leveringstidspunktet på grund af uforudsete omstændigheder, skal COTECH omgående informere kunden om udsættelsen og opgive et nyt og rimeligt leveringstidspunkt.

COTECHs ansvar for tab som køber måtte lide i forbindelse med forsinkelse eller manglede levering kan aldrig overstige den aktuelle ordres pris.

Levering

Leveringen omfatter kun ydelser nævnt i tilbuddet / aftalegrundlag.

Betaling

Betalingsbetingelserne er som anført på fakturaen / aftalegrundlag. Betaler køber ikke til rette tid, og skyldes den manglende betaling ikke Cotech, beregnes 1,75% i rente pr. måned.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til tegninger og anden dokumentation er angivet i aftalegrundlag. Alle leverede ydelser forbliver COTECHs ejendom, indtil købsprisen inkl. evt. renter og omkostninger er modtaget af COTECH.

Force majeure

COTECH kan ikke holdes ansvarlig for forsinket levering, dellevering eller manglende levering forårsaget af brand, naturkatastrofe, krig eller krigslignende tilstand, opstand, strejke, lock-out, regeringsindgreb eller andre faktorer uden for COTECHs eller deres underleverandørers kontrol.

Rådgiveransvar

COTECH kan aldrig drages til ansvar for indirekte tab, driftstab, avancetab eller andre økonomiske følgeskader, i henhold til Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) paragraf 6.2.4.

Alle aftaler med COTECH har en tidsmæssig ansvarsbegrænsning på 5 år fra afleveringstidspunktet I henhold til Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR89) paragraf 6.2.3.1.

Den beløbsmæssige begrænsning for ansvar er 2,5 mio. kroner.

Ansvar i øvrigt efter de regler og frister, der gælder i henhold til ABR 89 sammenholdt med reglerne i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer, herunder om 10 års forældelse i forbrugerforhold.

Tvister vedrørende denne leverance skal afgøres i overensstemmelse med dansk lov og skal indbringes for Sø- og Handelsretten, København, Danmark.

Faaborg, den 29. januar 2019

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *